BRAND : SUNPOWER

Original of Products : JAPAN

Detail : BRUSH

 

CATALOG JET DOWNLOAD  

 

แปรงล้อ
สำหรับเครื่องเจียรอุปกรณ์ไฟฟ้าและแรงลม
แปรงล้อลวดเหล็กชุป
(ลวดเหล็กเหลือง)
แปรงล้อลวดเหล็ก 0.3
(SW)
แปรงล้อลวดสแตนเลส 0.3
(SUS304)
แปรงล้อแบบกด
แปรงล้อกดไนล่อน
(ผสมหินขัด 6NY)
แปรงล้อกดไนล่อน
(NY)
แปรงล้อขนธรรมชาติ
(Tampico)
แปรงถ้วย
แปรงถ้วยเคลือบลวดเหล็ก
(ลวดเหล็กเหลือง)
แปรงถ้วยลวดเหล็ก
(SW)
แปรงถ้วยลวดสแตนเลส
(SUS304)
แปรงถ้วยไนล่อน # 60 GRIT
(ผสมหินขัด 6NY)
แปรงถ้วยไนล่อน # 180 GRIT
(ผสมหินขัด 6NY)
แปรงถ้วยไนล่อน (NY)
แปรงเอียง
แปรงเอียงเคลือบลวดเหล็ก
(ลวดเหล็กเหลือง)
แปรงเอียงลวดเหล็ก (SW)
แปรงเอียงลวดสแตนเลส
(SUS304)
แปรงเอียงลวดเหล็กเกลียว (SW)
แปรงเอียงลวดสแตนเลสเกลียว
(SUS304)
แปรงเอียงลวดทองเหลือง (BS)
แปรงล้อลวดสแตนเลสพร้อมแกน
(SUS304)
แปรงล้อลวดทองเหลืองพร้อมแกน
(BS)
แปรงล้อพร้อมแกน
แปรงล้อไนล่อนพร้อมแกน # 60 GRIT
(ผสมหินขัด 6NY)
แปรงล้อไนล่อนพร้อมแกน # 180 GRIT
(ผสมหินขัด 6NY)
แปรงล้อไนล่อนพร้อมแกน (NY)
แปรงถ้วยเคลือบลวดเหล็กพร้อมแกน
(ลวดเหล็กเหลือง)
แปรงถ้วยลวดเหล็ก 0.3 พร้อมแกน (SW)
แปรงถ้วยลวดสแตนเลสพร้อมแกน
(SUS304)
แปรงทรงกระบอกพร้อมแกน
แปรงทรงกระบอกเคลือบลวดเหล็ก
พร้อมแกน (ลวดเหล็กเหลือง)
แปรงทรงกระบอกลวดเหล็ก
พร้อมแกน (SW)
แปรงทรงกระบอกลวดสแตนเลส
พร้อมแกน (SUS304)
แปรงขัดพร้อมแกน งานแต่งละเอียด
แปรงล้อลวดเหล็กเส้นเล็กพร้อมแกน (SW)
แปรงล้อลวดสแตนเลส
เส้นเล็กพร้อมแกน (SUS304)
แปรงล้อลวดทองเหลือง
เส้นเล็กพร้อมแกน (BS)
แปรงขัดทำ ความสะอาดภายใน/แปรงทำ ความสะอาดท่อ
แปรงแยงท่อลวดเหล็ก (SW)
แปรงแยงท่อ ลวดสแตนเลส
(SUS304)
แปรงแยงท่อ ลวดทองเหลือง (BS)
แปรงแยงเกลียวลวดทองเหลือง (BS)
แปรงแยงเกลียวลวดเหล็ก (SW)
แปรงแยงเกลียวลวดแสตนเลส
(SUS304)