บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด
ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพและต้องการเปิดประการณ์ใหม่เป็นจำนวนมาก
มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในวงการเครื่องมืออุตสาหกรรม

ตำแหน่ง

จำนวน : หลายอัตรา

วุฒิการศึกษา

 • ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการตลาด วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ชอบและสนใจในด้านงานบริการ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักรกล CNC Cutting Tools และเครื่องมือวัดมิติในการวัดควบคุมคุณภาพ (QC)
  หรือมีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 • มีทักษะการพูด การสื่อสาร และติดต่อประสานงานได้ดี รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถเดินทางได้สะดวกในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า, เทคนิค, การนำไปใช้ และบริการหลังการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะการปฎิบัติงาน

 • ทำการติดต่อและนำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • กำหนดและวางแผนนัดหมายในการเข้าหาลูกค้า
 • ทำเอกสารประกอบการขาย เช่น เอกสารการนำเสนอสินค้า, รายงานผลการทดลอง เป็นต้น
 • ทำรายงานการติดต่อและจัดเก็บประวัติฐานข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อสะดวกในการตรวจสอบหรือค้นหา
 • เข้าใจและสามารถทำเอกสารทางด้านบัญชีเพื่อใช้เบิกสินค้าและทำการขายได้
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด (สาขายศเส)

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

เงินเดือน : 17,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • คอมมิชชั่น
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าน้ำมันตามจริง
 • ค่าเสื่อมสภาพรถ

  hr@jet.co.th

จำนวน : 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีทุกสาขา มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  (หากวุฒิไม่ถึงปริญญาตรีแต่มีความสามารถทางสายงานบริษัทยินดีรับพิจารณา)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-27 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี หรือไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , E-Mail เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางได้สะดวกในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะการปฎิบัติงาน

 • ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด (สาขายศเส)

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

เงินเดือน : 15,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • OT

  hr@jet.co.th

จำนวน : 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 18-27 ปี
 • สามารถปฎิบัติงานนอกเวลาทำการได้
 • มีความอดทน ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ในการปฎิบัติงาน
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถควบคุมอารมณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดี

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะการปฎิบัติงาน

 • จัดส่งสินค้าต่างๆตาม PO. ที่สั่งและตรวจนับสินค้าต่างๆ
 • ส่งสินค้าตามบิลและนำสินค้าไปส่งพร้อมรับเช็ค
 • ส่งมอบสินค้าและตรวจสอบความพร้อมของสินค้าเมื่อถึงมือลูกค้า
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด (สาขายศเส)

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

เงินเดือน : 9,300 - 10,000 บาท

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • OT

  hr@jet.co.th

จำนวน : 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา

 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือการจัดการ

คุณสมบัติ

 • ชอบและสนใจในด้านงานบริการ
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 20-27 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
 • มีมนุยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการพูด สื่อสาร ติดต่อประสานงาน และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ในการปฎิบัติงาน
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • สามารถเดินทางได้สะดวกในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะการปฎิบัติงาน

 • ติดต่อ โฆษณา และนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ
 • เรียนรู้ วิธีการใช้สินค้าอย่างถูกวิธีและแก้ปัญหาเมื่อพบว่าสินค้าชำรุด
  รวมถึงวิธีการดำเนินการขณะที่สินค้าชำรุดแต่ยังไม่ประกัน
 • บริการลูกค้าก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด (สาขายศเส)

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

เงินเดือน : 12,000+ บาท

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • OT

  hr@jet.co.th

จำนวน : 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา

 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป

คุณสมบัติ

 • เพศชาย 18 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางได้สะดวกในการทำงาน
 • สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะการปฎิบัติงาน

 • จัดพื้นที่ในการลงสินค้า
 • จัดเตรียมสินค้าตามใบเบิก
 • เคลื่อนย้ายสินค้าให้แก่ผู้ใช้
 • ควบคุมสต๊อกสินค้าคงคลังให้มีการเบิกจ่ายตามที่กำหนดไว้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด (สาขายศเส)

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

เงินเดือน : 9,300 - 10,000 บาท

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • OT

  hr@jet.co.th

จำนวน : หลายอัตรา

วุฒิการศึกษา

 • ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมการตลาด, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ชอบและสนใจในด้านงานบริการ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องจักรกล CNC Cutting Tools และเครื่องมือวัดมิติในการวัดควบคุมคุณภาพ (QC)
  หรือมีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย - หญิง 30 ปี ขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 • มีทักษะการพูด การสื่อสาร และติดต่อประสานงานได้ดี รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ 
 • มีความเป็นผู้นำสูง
 • สามารถเดินทางได้สะดวกในการทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะการปฎิบัติงาน

 • ช่วย Support พนักงานขาย (Sales Engineer)
 • นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทและดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า, เทคนิค, การนำไปใช้ และบริการหลังการขาย
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย
 • ดูแลรับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์
 • ศึกษารายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์และสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้าได้
 • พัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เกี่ยวของ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด (สาขายศเส)

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

เงินเดือน : 25,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขัยน
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • คอมมิชชั่น
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าน้ำมันตามจริง
 • ค่าเสื่อมสภาพรถ

  hr@jet.co.th

จำนวน : 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการขายและการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง อายุ 22-27 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี 
 • มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ใช้โปรแกรม Adobe ต่างๆได้ เช่น Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , Adobe Indesign และอื่นๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะการปฎิบัติงาน

 • ตัดต่อรูป
 • ถ่ายภาพสินค้า
 • ดูแลเว็บไซต์ , ปรับปรุงเว็บไซต์ , E-commerce
 • ทำ Seo ต่างๆ (เช่น Adwords, Facebook และโปรโมทเว็บไซต์ เป็นต้น)
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท เจเอสอาร์ เอ็นเทค จำกัด (สาขายศเส)

วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

เงินเดือน : 22,000 บาท

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • OT
 • อบรม (พัฒนาความรู้ในงาน)

  hr@jet.co.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้